Excursion

เส้นทางที่  1 ศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ภายในจังหวัดสงขลา (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
เส้นทางที่  2 ศึกษาดูงานด้านระบบโลจิสติกส์ ณ ประเทศมาเลเซีย 3 วัน 2 คืน (ขอสงวนสิทธิ์ไว้สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการเท่านั้น)

การศึกษาดูงานระบบโลจิสติกส์ ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย

วันที่ รายละเอียด
21 ตุลาคม 2560
 • 14:00 ออกเดินทางจาก อ.หาดใหญ่ ไปยังด่านปาดังเบซาร์ พร้อมกับรับฟังบรรยายโครงการพัฒนาเส้นทางมอเตอร์เวย์ต่อเชื่อมมาเลเซีย-หาดใหญ่-สงขลา
 • 15:00 เดินทางด้วยรถไฟฟ้าระหว่างเมือง (Electric Train Service: ETS) ที่มีความเร็วในการให้บริการอยู่ที่ 140 กิโลเมตร/ชั่วโมง และมีเพียงเส้นทางเดียวในมาเลเซีย พร้อมศึกษาดูงานระบบการขนส่งทางรางของมาเลเซีย
 • 17:00 ถึงสถานีบัตเตอร์เวอร์ธ เดินทางเข้าสู่เกาะปีนังด้วยรถบัสมาเลเซีย และศึกษาระบบการขนส่งมวลชนภายในเกาะปีนัง
22 ตุลาคม 2560 ศึกษาเส้นทางการเดินทางภายในเกาะปีนัง เข้าชมพิพิธภัณฑ์ และสถานที่สำคัญต่างๆ ของรัฐปีนัง
23 ตุลาคม 2560
 • 9:00 ศึกษาดูงาน ณ ท่าเรือปีนัง พร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการการขนส่งโลจิสติกส์ทางทะเลของท่าเรือที่สำคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • 12:00 ออกเดินทางกลับสู่หาดใหญ่ด้วยรถบัส
 • 18:00 ถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา จ.สงขลา

หมายเหตุ

 1. ค่าใช้จ่าย 4,200 บาท
 2. ผู้เข้าร่วมฯ ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ พร้อมทั้งโอนเงิน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านระบบลงทะเบียน
 3. รายละเอียดในการศึกษาดูงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่รับผิดชอบกรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

เงื่อนไขการเข้าร่วมทัศนศึกษา

 1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมทัศนศึกษาจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
 2. หากผู้สมัครเข้าร่วมทัศนศึกษามีจำนวนเกินกว่า 40 ท่าน คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการฯ จะให้สิทธิ์แก้ผู้ชำระเงินค่าทัศนศึกษาตามลำดับก่อน - หลัง
 3. ผู้สมัครเข้าร่วมทัศนศึกษาสามารถมีผู้ติดตามได้ไม่เกิน 1 คน และมีค่าใช้จ่ายของผู้ติดตามในอัตราเดียวกันกับผู้เข้าร่วมฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้างต้นตามความเหมาะสม หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกลับมาที่หมายเลขโทรศัพท์ 074-287158 หรือ อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.