กำหนดการ (Important Dates)

เริ่มเปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์

1 มีนาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2560

ขยายรับบทความ 15 มิถุนายน 2560
ขยายรับบทความ (ครั้งที่ 2) 30 มิถุนายน 2560

ประกาศรายชื่อบทความที่ผ่านการพิจารณา

31 กรกฎาคม 2560

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับปรับปรุง

31 สิงหาคม 2560

ลงทะเบียนล่วงหน้า

1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2560

วันประชุมนำเสนอผลงาน

19 – 20 ตุลาคม 2560

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย

21 – 23 ตุลาคม 2560