ค่าลงทะเบียน (Registration rates)

​ประเภท ภายใน 31 สิงหาคม 2560 (Early Bird) หลัง 31 สิงหาคม 2560 (Regular)
นิสิต นักศึกษา 2,500 บาท 3,000 บาท
อาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย 3,500 บาท 4,000 บาท
บุคคลทั่วไป 3,500 บาท 4,000 บาท

หมายเหตุ

  1. หากผู้ลงทะเบียนไม่สามารถมาร่วมงานได้ มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
  2. การชำระค่าลงทะเบียนนับเป็นบทความ
  3. สำหรับผู้ที่สนใจเข้าฟังการนำเสนอ (โดยไม่ส่งบทความ) ชำระค่าลงทะเบียนตามประเภทของผู้ลงทะเบียนดังแสดงในตาราง
  4. การชำระค่าลงทะเบียนนับเป็นบทความ และโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 (เฉพาะผู้ที่ไม่เข้าร่วมการศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย) พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านระบบลงทะเบียน