PROGRAM

ในการประชุมสัมมนา จะกำหนดให้มีการบรรยาย อภิปราย และตอบข้อซักถาม รวม 2 วัน และทัศนศึกษาดูงานระบบราง (รถไฟฟ้าระหว่างเมือง KTM) ของประเทศมาเลเซีย ท่าเรือปีนัง และมหาวิทยาลัยเซนต์มาเลเซีย (Universiti Sains Malaysia, USM) รวม 3 วัน ตามกำหนดการ ดังนี้

วันที่ เวลา รายละเอียด

 วันที่ 1

19 ต.ค. 2560

  

07:30-09:00 น.

ลงทะเบียนเข้ารวมประชุม + อัพโหลดไฟล์นำเสนอ (เพิ่มเติม)

09:00-09:15 น.

พิธีเปิด

09:15-10:30 น.

Keynote 1

10:30-10:45 น.

Coffee Break

10:45-12:00 น.

Keynote 2

12:00-13:00 น.

อาหารกลางวัน

13:00-17:00 น.

ประชุมนำเสนอผลงาน

18:00-21:00 น.

งานเลี้ยง (Banquet)

 วันที่ 2

20 ต.ค. 2560

  

07:30-09:00 น.

ลงทะเบียนเข้ารวมประชุม + อัพโหลดไฟล์นำเสนอ (เพิ่มเติม)

09:00-11:30 น.

ประชุมนำเสนอผลงาน

11:30-12:00 น.

พิธีปิด+ มอบรางวัลบทความดีเด่น

12:00-13:00 น.

อาหารกลางวัน

13:00-17:00 น.

ทัศนศึกษาย่านเมืองเก่าสงขลา

วันที่ 3 - 5

21 - 23 ต.ค. 2560

  

 

ทัศนศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย