การส่งบทความ (Paper Submission)

ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เพื่อให้พิจารณาภายในเดือนพฤษภาคม 2560 โดยบทความฉบับสมบูรณ์ควรครอบคลุม บทคัดย่อและคำสำคัญ ที่มาและความสำคัญ พื้นฐานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีการวิจัย ผลของการวิจัย สรุปและบทวิจารณ์ และเอกสารอ้างอิง หรือหัวข้อที่ใกล้เคียงกัน และบทความที่มีหลักฐานการค้นคว้าและนำไปปฏิบัติได้จริงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ บทความควรมีความยาวทั้งหมดต้องไม่เกิน 6 หน้า ระยะบรรทัดเดี่ยว (Single Line Spacing) แบบและขนาดอักษร TH Saraban New 14 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รายละเอียดของผู้แต่งให้ระบุ ชื่อ-สกุลของผู้แต่งทั้งหมด หน่วยงาน บริษัทหรือสถาบันของผู้แต่ง รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ และ Email ใช้กระดาษขนาด A4 ขอบกระดาษ 1.25 นิ้วหรือ 3.17 ซม. โดยรอบ และมีคำสำคัญไม่เกิน 5 คำ รายละเอียดอื่นๆ สามารถศึกษาได้จากคำแนะนำบทความฉบับสมบูรณ์ (Instruction for Authors)

กรุณาส่งบทความ (electronic file) ผ่านระบบ
Submission System